Wednesday, 13 February 2013

日本大学の建替え、下馬の通りと公団住宅

日本大学の建替え、建築構想(最近は建築計画ではない)に新学部新校舎とある。No comments: